Team

Da Mind Tree

Kripa Rana Shahi ; kripa@damindtree.com
Akriti Rana ; akritirana86@gmail.com
Himvan Shahi; himvans@hotmail.com
Prakash Shrestha; mups2@yahoo.com

Still & Motion Picture Crew:


Murtaza Shah
chadmass@gmail.com

Bipin Ale
durtjam@gmail.com

Documentation:

Punjita Pradhan ; punjita.pradhan@gmail.com

Volunteers:

Roshan Bikram Thakuri
Bishal Tamang
Elena Shrestha
Yubik Raj Shrestha


© Da Mind Tree 2012